A Kapusi  Ügyvédi Iroda rövidített Adatvédelmi Tájékoztatója

A Kapusi Ügyvédi Iroda (székhely: 1026 Budapest, Lupény utca 10., nyilvántartási szám: BÜK 849, adószám: 18171532-2-42, telefonszám: 06-20-9469394, e-mail: kapusi kukac kapusi-co.hu, képviseli: dr. Kapusi Miklós, vezető ügyvéd), mint adatkezelő (Adatkezelő) ezúton tájékoztatja az érintetteket, hogy hivatásánál fogva a GDPR-nál sokkal szigorúbb TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG köti, ez a foglalkozásának az alapja (lásd az Ügyvédi Eskü szövege). Mindazonáltal a GDPR, a magyar hatályos jog anyagi és eljárásjogi szabályai, a mindenkor hatályos Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat, valamint egyéb más belső szabályzatok értelmében tiszteletben tartja az érintettek személyhez fűződő jogait, és adatkezelése során így jár el.

Jelen rövid adatvédelmi Tájékoztató az Adatkezelő Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) rövid kivonata, hogy az érintetteket érthetően tájékoztassa az Adatkezelő adatvédelemmel kapcsolatos leglényegesebb szabályairól. Jelen Tájékoztatóban nem tárgyalt kérdéskörök vonatkozásában a Szabályzat, valamint a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak, és ezekkel együtt értelmezendő. A Tájékoztató és a Szabályzat teljes terjedelmében folyamatosan elérhető az adatkezelés tényleges helyszínén, az Adatkezelő fent megjelölt székhelyén.

Az Érintettek köre

Az érintettek köre: érintett minden, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy, akinek adatait az Adatkezelő kezeli. Az érintettek tehát az álláspályázatra jelentkezők, a weboldalra látogatók, a saját Munkatársak, a nem természetes személy Partnereinek képviselői, kapcsolattartói, esetleg egyéb munkavállalói, természetes személy ügyfelek, partnerek (továbbiakban Érintett).

Adatkezelési célok

Az adatkezelő az alábbi célokból végez adatkezelést a jogszabályokkal összhangban:
a) jogi tanácsadó tevékenység nyújtásához kapcsolódóan a szolgáltatást igénybevevőinek adatait jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezeljük;
b) lehetséges ügyfelek számára tájékoztatás tevékenység;
c) munkavállalók és pályázók adatainak kezelése;
d) partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése;
e) ügyfelek megrendeléseinek teljesítése;
f) vagyonvédelem, személyi biztonság;
g) belső adminisztráció megkönnyítése,

Az Adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.

Adatfeldolgozás: adatfeldolgozó igénybevétele történik.

Az Adatkezelés lehetséges módozatai:

Információ kérése 

Az információkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.
Az Érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép és az Adatkezelőtől információt kér személyes adatainak megadása mellett.
Kezelt adatok köre és célja:
név* azonosítás
telefonszám kapcsolattartás
e-mail cím* kapcsolattartás
Az ügy tárgya/kérdés* válaszadás
Az adatkezelés célja az érintett számára megfelelő információ nyújtása és kapcsolattartás.
Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig.

Ajánlatkérés 

Az ajánlatkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.
Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelőtől adott szolgáltatás és/vagy termék kapcsán ajánlatot kér személyes adatainak megadása mellett.
Kezelt adatok köre és célja:
név*
azonosítás
telefonszám kapcsolattartás
e-mail cím* kapcsolattartás
Ügy tárgya/kérdés tartalma* válaszadás
Az adatkezelés célja az érintett számára megfelelő ajánlat nyújtása és kapcsolattartás.
Adatkezelés időtartama: ajánlat érvényességi idejének lejártáig.

Kamerarendszer 

Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása az Adatkezelőnek figyelmeztető táblák/matricák formájában kihelyezett tájékoztatása, valamint a recepción / pluton elérhető kameraszabályzata alapján. A hozzájárulás ráutaló magatartás formájában is megadható. Ráutaló magatartás különösen, ha az érintett a kamerás térfigyelő rendszerrel érintett egységekbe bemegy, illetve ott tartózkodik.
Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki térfigyelő kamerarendszerrel megfigyelt területre bemegy, illetve ott tartózkodik.
A kezelt adatok köre és célja:
név* azonosítás
telefonszám
kapcsolattartás
e-mail cím* kapcsolattartás
kérdés/kérés tartalma* válaszadás
képmás azonosítás
egyéb személyes adatok azonosítás
Az adatkezelés célja a megfigyelt területen levő vagyontárgyakkal, eszközökkel, berendezésekkel kapcsolatos vagyonvédelem, valamint személyvédelem és az érintettek azonosítása, területen bekövetkezett balesetek megelőzése és a bekövetkezett balesetek körülményeinek feltárása, minőségbiztosítási okok, a minőségbiztosítási kifogások esetén a (jog)vita tisztázása, feltárása, bizonyítása, vendégpanasz kivizsgálása, stb. Az adatkezelés célja minden egyes kamera esetében külön kerül meghatározásra a vonatkozó kameraszabályzat mellékletében.
Adatkezelés időtartama: 2005. évi CXXXIII. törvény 31. § 2. bek. (felhasználás hiányában a felvételtől számított 3 munkanap).

Banki adatokkal kapcsolatos adatkezelés 

A bankon keresztül történő átutalás, és így a kapcsolódó adatok Adatkezelő részére történő közlése önkéntes hozzájáruláson alapul.
Az Érintettek köre: Minden természetes személy, aki bankon keresztül történő átutalással kíván fizetni.
A kezelt adatok köre és célja:
számlabirtokos neve azonosítás
bankszámla száma azonosítás
közlemény azonosítás
összeg azonosítás

Az adatkezelés célja az érintett részéről történő pénzügyi teljesítés elősegítése, ellenőrzése.
Adatkezelés időtartama: azonosítási és kapcsolattartási adatok vonatkozásában azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 év.

Munkatársak adatainak nyilvántartása 

A jogviszony létesítése önkéntes hozzájáruláson alapul, de az adatkezelés kötelező az adózás rendjéről szóló 2003. XCII. törvény 16.§ 4. bekezdése alapján, valamint az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény 3. és 11.§ alapján.
Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel munkaviszonyt, vagy egyéb jogviszonyt létesít, amellyel kapcsolatban az Adatkezelőnek bejelentési kötelezettsége fakad.

Kezelt adatok köre munkaviszony esetén: 

családi és utónév*
születési hely
születési idő*
anyja neve*
lakcím*
adóazonosító jel*
TAJ szám
a végzettség, szakképzettség, szakképesítés,
előbbieket igazoló okiratot kibocsátó intézmény neve
előbbeieket igazoló okirat száma*
FEOR szám*
biztosítási jogviszonyának kezdete, kódja, megszűnése*
biztosítás szünetelésének időtartama*
hetimunkaidő*
bruttó személyi bér*
nettó személyi bér*
bankszámlaszám
személyazonosító igazolvány száma
telefonszám
e-mail cím
személyes képmás
idegen nyelv tudása
munkakör, munkaköri leírás
vezetői megbízások
gyakornoki idő, vizsga, próbaidő
fegyelmi eljárás, büntetés, felmentés
büntetett előélet
fizetési fokozat
tudományos kutatás (publikáció)
művészeti alkotói tevékenység
munkában töltött idő
munkaviszonyba beszámítható idő
besorolással kapcsolatos adatok
kapott kitüntetések, díjak és más elismerések, címek

Kezelt adatok köre megbízási jogviszony esetén: 

családi és utónév*
születési hely*
születési idő*
anyja neve*
lakcím*
adóazonosító jel*
TAJ szám*
jogviszony kezdete*
FEOR szám*
biztosítási jogviszonyának kezdete, kódja, megszűnése*
biztosítás szünetelésének időtartama*
heti munkaidő*
bruttó megbízási díj *
nettó megbízási díj*
bankszámlaszám
munkavégzés helye

Az adatkezelés célja a jogszabályok szerinti kötelezettségek teljesítése.
Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő az adatokat a Munkatárs/megbízott kilépésének naptári éve végétől számított 5 évig tartja nyilván azzal, hogy a munkaügyi-, bér- és társadalombiztosítási nyilvántartásokat leselejtezni tilos (50 év).

Tanácsadással kapcsolatos adatkezelés 

A tanácsadáson töténő részvétel önkéntes hozzájáruláson alapul.
Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki adatainak önkéntes megadásával részt kíván venni az Adatkezelő által szolgáltatott jogi tanácsadáson.
A kezelt adatok köre:
név azonosítás
telefonszám kapcsolattartás
e-mail cím kapcsolattartás
időpont kapcsolattartáshoz szükséges

Az adatkezelés célja szolgáltatás (oktatás, tréning) nyújtása az érintett számára meghatározott időpontban, tartamban és tartalommal, valamint kapcsolattartás.
Adatkezelés időtartama: azonosítási és kapcsolattartási adatok vonatkozásában azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok vonatkozásában, amelyek számviteli bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 év.

Álláspályázatra jelentkezők adatainak kezelése 

Az álláspályázatra történő jelentkezés önkéntes hozzájáruláson alapul.
Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő által meghirdetett álláspályázatra jelentkezik.
A kezelt adatok köre és célja:
név azonosítás
szül. hely, idő azonosítás
megpályázott pozíció neve jelentkezés beazonosításához szükséges
tapasztalatok – korábbi munkahely neve és az ott eltöltött időszak pozíció betöltésének elbírálásához szükséges a munkatapasztalat
tapasztalatok – pozíció leírása pozíció betöltésének elbírálásához szükséges a munkatapasztalat
iskolai végzettség pozíció betöltésének elbírálásához szükséges az iskolai végzettség
idegen nyelv ismeret, idegen nyelv és ismeret foka pozíció betöltésének elbírálásához szükséges az idegen nyelv ismeret
csatolt önéletrajz egyéb adatai pozíció betöltésének elbírálásához szükséges az önéletrajz, és annak munkakörhöz releváns adatai
csatolt motivációs levél pozíció betöltésének elbírálásához szükséges a motivációs levél
adatok jelentkezést követő 2 évig történő kezeléséhez való, ki nem választás esetére történő hozzájárulás jelzése, ha az érintett nem nyer felvételt adatkezelés jogalapjához szükséges

Az adatkezelés célja az álláspályázatra történő jelentkezés, valamint a kapcsolattartás.
Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig, vagy érintett hozzájárulása alapján a jelentkezést követő 2 év leteltéig, vagy érintett időközben tett törlési igényéig.

Az Adatkezelő

Az adatokat az Adatkezelő Munkatársai, kizárólag a feladataik elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges mértékben kezelhetik.

Adattovábbítás

Személyes adatok feldolgozását alapvetően az Adatkezelő látja el, vagy ha a feladatot kiszervezi (pl. könyvelés, bérszámfejtés, domain szerver, email tárhely), úgy abban az esetben azt a Szabályzat I. sz. mellékletében meghatározott adatfeldolgozó(k) látja/látják el. Ebben az esetben az adatfeldolgozók felé ad át adatot az Adatkezelő és felel az adatfeldolgozók tevékenységéért. Nem publikus ügyfél-információt az Ügyvédi Iroda nem ad ki.

Adatkezelő az Érintett által meghatározott adatait megbízó Partnerei számára akkor továbbíthatja, ha ha az adatkezelés jogalapja tisztázott (pl. érintett előzetesen és önkéntesen hozzájárult) ÉS az adat az adott pozíció betöltésének elbírálásához, vagy joggyakorláshoz feltétlenül szükséges.

Az Érintett jogai

Az Info tv., valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete alapján az érintett jogai a következők: a tájékoztatás joga, a helyesbítés joga, a törléshez való jog, az „elfeledtetéshez való jog”, az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog, bírósághoz fordulás joga, hatósághoz fordulás joga.

Az egyes jogok részletes meghatározásai, korlátai a Szabályzatban kerültek meghatározásra.

Tájékoztatást az adatok kezeléséről, továbbításáról

Adatkezelő felhívja az Érintettek figyelmét, hogy az Érintettek tájékoztatás kérésüket, valamint egyéb jogaik gyakorlását – ha azt jogszabály ki nem zárja – az kapusi@kapusi-co.hu e-mail címre, vagy Adatkezelő más elérhetőségre küldött nyilatkozattal tehetik meg. Az Adatkezelő a nyilatkozatot a beérkezéstől számított legrövidebb időn, de maximum 15 napon belül megvizsgálja és megválaszolja, valamint megteszi a szükséges lépéseket a nyilatkozatban, a Szabályzatban, valamint jogszabályban foglaltak alapján.
Amennyiben együttes, közös adatkezelés történik, úgy az érintett bármely adatkezelőnél élhet jogaival.

Jogorvoslat

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
www: http://www.naih.hu e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással, elhunyt személy jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén:
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.
Levélcím: 1525. Pf. 75
Tel: (06 1) 457 7100
Fax: (06 1) 356 5520
E-mail: info@nmhh.hu

Az Érintett az adatkezeléssel kapcsolatos jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani.
Abban az esetben, ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

Az Adatbiztonság 

Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
Az adatbiztonság szabályainak érvényesüléséről az Adatkezelő az Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzattól és jelen Tájékoztatótól tartalmilag és formailag elkülönülő belső szabályzatok, utasítások, eljárási rendek útján (is) gondoskodik.
Az Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére és több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

  • A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);
  • Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés);
  • Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);
  • Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).

Adatkezelő kijelenti, hogy

  • a bejelentés-köteles adatkezelési tevékenységeket nem végez,
  • fenntartja a Tájékoztatónak az időközben módosulandó jogszabályi háttérrel, a Szabályzattal és egyéb belső szabályzattal való összehangolása miatti megváltoztatására a jogát.

Jogalap az Ön személyes adatainak felhasználáshoz

Az Ön személyes adatainak használatát az alábbiak alapozzák meg, mint jogalap:

a) kapcsolattartás: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. A partnererek munkavállalóinak, alkalmazottainak adatai esetében az adatkezelés jogalapja, érdekmérlegelés. Az adatkezelő jogos érdeke: üzletmenet folytonosság.
b) munkavállalók adatainak kezelése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b), c) pontok.
c) szerződéses partnerek, ügyfelek adatainak kezelése: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont
d) Marketing tevékenység: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.
Marketing tevékenység céljából facebook oldal nem üzemel, önálló adatbázis létrehozása, profilalkotás a jelen weboldalon sem történik.
e) biztonsági kamera üzemeltetése jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. Az adatkezelő jogos érdeke: vagyonvédelem, munkavállalók esetében az Mt.-ben meghatározott munkáltatói jogos érdek.
f) a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont
g) a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont.

COOKIE (magyarul süti)

Weboldalunk, mint minden más weboldal ún. cookie-kat (“sütiket”) használ.

Az anonim látogatóazonosító (cookie, süti) egy olyan kis jelsorozat, melyet egy weboldal látogatásakor az Ön számítógépére kerül. Ezen fájlok információkat szolgáltatnak számunkra a felhasználó oldallátogatási szokásairól, de nem tárolnak személyes információkat. Az oldal használatával,  továbbhasználatával, a szolgáltatásaink igénybevételével Ön beleegyezik a cookie-k használatába.

Semmilyen személyes információ kapcsolódik hozzá, név, vagy e-mail cím megadása nem szükséges, hiszen az ilyen megoldások alkalmazásakor senki nem kér adatot, az adatcsere voltaképpen gépek között történik meg. Ezek a feltétlenül szükséges cookie-k, mondhatjuk, hogy ezek nélkül az Ön által érzékelt oldal nem éri el azt a minimális szintet, hogy élvezhető weboldalnak tekintsük.

Az ilyen cookie-k nélkülözhetetlenek a weboldal megfelelő működéséhez. Ezen cookie-k nélkül az Adatkezelő nem tudja garantálni a weboldal elvártaknak megfelelő működését, sem pedig azt, hogy minden, a felhasználó által keresett információhoz a felhasználó hozzá fog jutni, mert ezek nélkül a weboldal esetleg be sem tud tölteni.

Vannak a funkcionális cookie-k. Ezek a cookie-k biztosítják a weboldal érintett igényeire szabott következetes megjelenését, és megjegyzik az érintett által választott beállításokat (például: betűméret, elrendezés, szín).

Létezne még célzott cookie-k és harmadik fél által biztosított cookie-k, de ezeket, mi mint adatkezelő nem használjuk.

Az Adatkezelő a – a Személyes adatot nem tartalmazó – anonim azonosítókat- a többi szolgáltatóhoz hasonlóan – abból a célból kezeli, hogy ügyfeleinek a honlap látogatása során testreszabott oldalakat jelentessen meg. Az anonim azonosítók személyes adatbázissal nem kerülnek összekapcsolásra.

Kelt: Budapest, 2018. május hó 24. napja

Kapusi Ügyvédi Iroda